Общи условия

Обновена: 21.03.2023 г.

1. Общи положения

1.1. Настоящите общи условия (наричани за краткост "Общите условия") на "КАК Лоджистикс" ЕООД, ЕИК 205257405, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1А, бл. 511, ап.26 (наричано за краткост "Дружеството") уреждат отношенията по повод на услугите, предоставяни чрез Уебсайта www.ggbg.bg (за краткост "Услугите" и "Уебсайта"), между Дружеството и физически лица (наричани за краткост "Потребители"), които със или без създадена лична регистрация желаят да закупят от предлаганите в Уебсайта услуги.

1.2.Регистрацията в Уебсайта е безплатна, доброволна и желателна, но не задължителна. След успешна регистрация на профил, Потребителят ще получи e-mail с потвърждение, че може да влиза в своя профил. Използването на Уебсайта от Потребителите (регистрирани или не) ги обвързва автоматично с настоящите Общи условия, с които те се съобразяват за цялото време на ползването на Уебсайта, от първоначалното влизане, до напускането му. Преди финализиране на електронна заявка за регистриране на профил или заявяване на услуга, слагайки отметка "Съгласявам се с Общите условия", Потребителите се съгласяват изцяло, приемат и се задължават да спазват настоящите Общи услови, с което се счита, че договорът е сключен и Потребителите декларират, че няма да нарушават българското законодателство, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката.

2. Услуги, права, задължения и отговорности на страните

2.1. Услугите, които предлага и извършва Дружеството и са описани на Уебсайта включват транспортиране на стоки, наричани за краткост "Пратки".

2.1.1. Посочените услуги се изпълняват за Пратки доставяни в Англия, Германия, Испания, САЩ и България.

2.1.2. Получените в първите четири страни посочени в 2.1.1. Пратки се транспортират до България. Получените Пратки в България се доставят, спрямо желанието на Потребителя до Англия, Германия или Испания.

2.1.3. За да използват Услугите на Дружеството, Потребителите следва да регистрират свой профил.

2.1.4. Когато използват Услугите на Дружеството, Потребителите се задължават да използват адресите на Дружеството в страните посочени в 2.1.1. единствено за посочените Услуги и за транспортиране на стоки, които са разрешени за покупка в Европейския съюз.

2.1.4.1. Потребителите приемат, че не могат да използват Услугите на Дружеството за транспортиране на:

 • Стоки и материали, чието транспортиране е забранено от някакъв закон, клауза, норма или правила на държава, през която пътува пратката.
 • Живи растения.
 • Вещества и предмети, описани в чл. 90 от Закона за пощенски услуги.
 • Наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества.
 • Оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества или предмети.
 • Акцизни стоки, включително алкохолни напитки, цигари, пури, пурети, тютюн за наргиле и всякакви тютюневи изделия.
 • Противоречащи на нравствените норми предмети.
 • Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на служители на Дружеството или на други лица, или могат да замърсят или да повредят други пратки и съоръжения.
 • Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации.
 • Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат.
 • Монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени камъни и други ценни предмети.

2.1.4.2. Ако Потребител пренебрегне описанoтo в 2.1.4. и 2.1.4.1., Дружеството запазва правото си да конфискува и предаде стоката на съответните власти в България, или да ги върне на изпращача.

2.1.5. Потребителите се задължават да подават вярна информация във всяка своя заявка за Услуга. Същата ще бъде обвързана с данните от техните профили (с цел идентификация на заявките), както и с изпълнението на заявените Услуги. При промени в предоставената информация Потребителите се задължават да актуализират данните си своевременно.

2.1.6. След като Потребител завърши заявка за услуга, той/тя ще получи уведомителен e-mail от Уебсайта с потвърждение на всички данни за услугата. Завършвайки своята заявка, Потребителят се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на извършване на услугата е вярна. Изпращането на уведомителния e-mail се приема за официално потвърждаване на заявката от страна на Дружеството.

2.1.7. Завършвайки своята заявка, Потребителят се съгласява, че Дружеството може да се свърже с него чрез всички налични средства за уточняване на детайлите по заявката.

2.1.8. Потвърждението на заявката има сила на договор за изпълнение от разстояние. В случай, че е необходимо уточняване на детайли по изпълнение на заявка от Потребител в Уебсайта, Дружеството ще се свърже с Потребителя по телефона. При невъзможност за осъществяване на връзка с Потребителя по телефона (невалиден или грешен телефонен номер, предоставен от Потребителя, както и липса на връзка със същия), ще бъде направен опит за връзка чрез e-mail. В случай, че до 3 (три) дни от първия опит за контакт такъв не бъде осъществен и/или не бъде получен отговор (обратна връзка) от страна на Потребителя, заявката ще бъде отменена от Дружеството.

2.1.9. Дружеството има право едностранно да прекрати заявка, като своевременно уведоми Потребителя, без по-нататъчни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди.

2.1.9.1. Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на заявка в случаите, когато Потребителят е посочил непълни и/или неточни данни, включително, когато е посочил непълен или неточен адрес, телефон или e-mail адрес.

2.1.10. В случай, че Дружеството не може да изпълни заявка поради собствена вина, Дружеството се задължава да уведоми Потребителя за това и да възстанови платените от него суми, ако има такива, в срок до 14 дни от датата, на която Дружеството е следвало да изпълни задължението си по договора.

2.2. "Доставки от чужбина"

2.2.1. Потребителят поръчва и заплаща на продавач (физическо, юридическо лице, онлайн платформа/магазин или друго) Пратка от свое име и за своя сметка, като за адрес на доставка вписва адрес на Дружеството в една от посочените в 2.1.1. държави.

2.2.2. Закупената Пратка се доставя в складовете на Дружеството в една от посочените в 2.1.1. държави с куриерска/транспортна услуга организирана от и за сметка на Потребителя и/или продавача.

2.2.3. Дружеството събира, подготвя и транспортира получените по този начин Пратки до свой склад в България, при което информира Потребителя чрез e-mail както за текущия статус на неговата Пратка, така и при доствянето й в България.

2.2.3.1. Транспортирането на Пратки се организира чрез наземен транспорт по график, определен от Дружеството и Пратките се подготвят за транспорта по реда на тяхното получаване. Не се допуска отлагане на транспортирането на Пратки с цел натрупване на по-голямо количество Пратки за единичен превоз.

2.2.3.2. В процеса на транспортирането, Дружеството не носи отговорност за освобождаване на стоки от митници и депа на куриерски компании.

2.2.3.3. Дружеството има право да върне или не приеме стока, поръчана до негов адрес от Потребителя, ако съответната стока не е заплатена напълно или е закупена чрез кредит (или друга форма на отложено/разсрочено заплащане) към изпращача или продавача.

2.2.3.3.1. В случай, че стока, закупена чрез кредит, е приета и транспортирана до склад в България, Дружеството има право да изиска от Потребителя доказателство за нейното пълно изплащане към изпращача или продавача, за да бъде получена същата от Потребителя.

2.2.3.4. Дружеството има право да върне или не приеме стока, поръчана до негов адрес от Потребителя, когато същата е във видимо нарушена опаковка, като Дружеството уведомява Потребителя за това.

2.2.4. След доставяне на Пратките в склад на Дружеството в България, всички Пратки подлежат на разтоварване, преглед и сортиране, за които дейности се изисква технологично време, в което Потребителят не може да получи своя Пратка. Получаването на Пратки от Потребители е възможно след окончателно приключване на посочените дейности и след получено уведомление чрез e-mail.

2.2.5. Информация за Пратките, тяхното тегло, съдържащи се отделни стоки/пакети, както и дължимата сума за Услугата, всеки Потребител може да открие в своя профил в Уебсайта.

2.2.6. Дружеството не носи отговорност за съдържанието на Пратките, както и особености на съдържащите се стоки, като модел, цвят, размер и други.

2.2.7. Дружеството не носи отговорност за неточно направена поръчка от страна на Потребителя към изпращач или продавач.

2.2.8. Дружеството не носи отговорност за съдържанието и текущата наличност на предлаганите от изпращач или продавач оферти.

2.2.9. Дружеството не носи отговорност за получаване на счупена, повредена или различна от поръчаната от Потребителя стока.

2.2.10. При загуба или повреждане на стока от страна на Дружеството, същият се задължава да изплати на Потребителя сумата, заплатена към изпращача или продавача на стоката, при условие, че е налице удостоверение за доставяне/получаване на стоката на адрес на Дружеството. Удостоверяването се извършва чрез проверка на доставката с номер за проследяване на стоката в системата на оператор на услугата за доставка, както и чрез получено уведомление от Потребителя за получена негова Пратка в склад на Дружеството.

2.3. "Пазаруваме вместо вас"

2.3.1. Потребителят може да заяви в своя профил покупка на стоки от онлайн платформа/магазин от свое име и за своя сметка. Заявката включва: интернет адрес на артикул, артикулен номер, текстово описание, големина, цвят, количество и единична цена на множество артикули.

2.3.2. След получаване на такава заявка, Дружеството извършва проверка за наличност на заявената стока и нейната актуална цена, след което в рамките на 2 (два) работни дни уведомява Потребителя чрез e-mail за обработката на неговата заявка, както и за дължимата сума.

2.3.3. Поръчката за покупка се изпълнява от Дружеството в рамките на 1(един) работен ден след потвърждение от страна на Потребителя на обработената заявка и потвърждаване получаването на заплащане за стойността на поръчката.

2.3.4. Дружеството не носи отговорност в случай на некоректно изпълнение на поръчката от страна на изпълнител/изпращач/продавач, като грешно изпратени стоки, сгрешени параметри (цветове, размери и други) и други. Дружеството може да съдейства на Потребителя за уреждане на отношенията с изпълнител/изпращач/продавач на поръчката при подобни обстоятелства. Всички разходи във връзка с такива дейности, като разходи по връщане на стоките обратно до изпращача, разходи по банкови плащания и други, са за сметка на Потребителя.

2.3.5. В случай на направена поръчка от страна на Дружеството, която в последствие е отказана от страна на изпълнител/изпращач/продавач, Дружеството се задължава да възстанови заплатената от Потребителя сума, като удържи стойността на дължимата за услугата комисионна. Сумата се изплаща на Потребителя в срок от 2 (два) работни дни след възстановяване на направеното плащане от изпълнител/изпращач/продавач към Дружеството.

2.4. "Взимане от адрес"

2.4.1. Потребителят може да заяви в своя профил транспортиране на стока от посочен адрес на изпълнител/изпращач/продавач в Англия, или Германия до база на Дружеството в същата страна. Заявката включва: съдържание, ширина, височина, дълбочина, пълен адрес (държава, град, пощенски код, адрес, телефон, име на човек) и текстови коментар.

2.4.2. След обработка на заявката Дружеството се свързва по телефона с Потребителя за да уточни детайли по заявката, както и да уведоми Потребителя за цената за изпълнението й.

2.4.3. След получаване на съгласието на Потребителя, Дружеството извършва взимането на заявената стока от посочения адрес и я доставя до базата на Дружеството в съответната страна.

2.4.4. Потребителя получава известие по e-mail за доставката на стоката до базата на Дружеството

2.4.5. Дружеството доставя до България стоката по начина, описан в т. 2.2. и нейните подточки.

2.5. "ВИП заявка" и "ВИП абонамент"

2.5.1. Потребителят може да заяви  специално отношение към своята пратка, чрез една от услугите "ВИП базов", или "ВИП Екстра", подавайки заявка, която включва номер за проследяване на очаквана пратка, име на куриер, линк за проследяване, страна на доставка, текстови коментар и тип на заявката.

2.5.2. След обработка от оператор в рамките на 24 часа заявката се активира и Дружеството се ангажира да следи за пристигането на конкретната пратка и да извърши с нея заявените допълнителни действия.

2.5.3. След получаването на пратката Потребителя получава известие по e-mail, както за получаването й, така и за асоциирането й с конкретната ВИП заявка.

2.5.4. Ако желаното действие е връщане на пратката в страната на получаване, Потребителя трябва да заплати таксата за услугата на Дружеството, както и необходимите за препращането разходи преди изпълнението на заявката. В противен случай таксата се заплаща в едно с таксата за транспорт при получаване на пратката.

2.5.5. Дружеството не носи отговорност за вреди, или пропуснати ползи на Потребителя, ако не разпознае при получаване очакваната пратка и респективно не извърши желаните услуги, но в такъв случай Потребителя не дължи такса за ВИП услугата.

2.5.6. Потребителя може да заяви и ВИП абонамент със заявка, вколючваща страна на доставка и тип на абонамента. С това той се съгласява да заплаща такса за избраната ВИП услуга, спрямо ценовия план на Дружеството и съответните намаления за ВИП абонамент за всички пратки, които получава за времето на абонамента за избраната страна.

2.5.7. Дружеството има право да откаже изпълнението на ВИП услуга по свое усмотрение, като в такъв случай не дължни нищо на Портебителя, но и няма право да изисква заплащане на такса за услугата.

2.6. Предаване на Пратки на Потребител

2.6.1. При предаване на Пратки на Потребител, Дружеството, като юридическо лице регистрирано като Администратор на лични данни в КЗЛД, има право да изисква от Потребителя документ за самоличност с цел да се увери, че не предоставя Пратката на друго лице. Дружеството няма право да направи и задържи копие на документа за самоличност на Потребителя.

2.6.2. Пратки, които не са получени/предадени от/на Потребител и се намират в склад на Дружеството в България ще бъдат съхранявани за период от 2 (два) месеца считано от датата на транспортирането им до склада. След изтичането на този срок Дружеството не носи отговорност за Пратките и не дължи тяхното предаване на Потребител.

2.6.3. Когато на адрес на Дружеството бъде получена Пратка без номер и данни на Потребител, същата се транспортира до България, след което се разопакова с цел установяване на съдържанието и Дружеството предприема действия по установяване на предполагаемият краен получател.

2.6.4. В случай, че е невъзможно да бъде установен краен получател/Потребител на Пратка поради липса на идентификационен номер или сгрешени данни, Дружеството не носи отговорност за Пратката, включително и ако тя бъде предадена на друго лице.

2.7. Съхранение на пратки

2.7.1. На всички пратки, които са пристигнали до офис на Дружеството в държавата на получаване и не са получени от клиента в срок от десет дни, поради негово нежелание, или недействие, се налага такса “Съхранение на пратки”, съгласно публикуваната ставка в секция "цени" на сайта на Дружеството (http://www.ggbg.bg/bg/prices), която е неразделна част от тези условия.

2.7.2. Натрупаната към момента на получаване на пратки от Потребителя такса “Съхранение на пратки”, се заплаща при получаване на които и да е пратки от Потребителя за всички негови пратки, за които е наложена такава такса.

3. Цени и плащане

3.1. Цените на услугите, извършвани от Дружеството са публикувани в секция "цени" на сайта на Дружеството (http://www.ggbg.bg/bg/prices), която е неразделна част от тези условия.

3.2. Джужеството има право да  променя цените по свое усмотрение, като за това изпраща информиращ имейл не по-късно от 14 дни преди предстояща промяна.

4. Лични данни

4.1. Дружеството зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Прочетете "Политика за поверителност" публикувана тук. Тя е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

4.2. Дружеството се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, за които са получени, според Политиката за поверителност. Ако Потребителят е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно.

4.3. Дружеството се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица, освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.

4.4. Дружеството се задължава да използва личните данни, които Потребителите предоставят, само за следните цели:

 • Обработка на потребителска заявка
 • Статистически цели, за подобряване работата на Уебсайта
 • Администриране и обслужване съдържанието на Уебсайта
 • Ако Потребител е дал съгласието си да бъде уведомяван за нови услуги и промоции, които биха представлявали интерес за него/нея.

4.5. Дружеството не изисква от своите Потребители чрез никакви комуникационни средства конфиденциална информация, банкови сметки, данни за банкови карти.

4.6. Потребителят носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.

4.7. Дружеството не поема каквато и да било отговорност в случай, че Потребител бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на Дружеството.

5. Други условия

5.1. Дружеството не носи отговорност за грешки на Уебсайта, възникнали поради промени, настройки или други технически причини, както и поради злонамерена намеса.

5.2. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от Дружеството с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство. Независимо от основанието довело до изменение на Общите условия на Дружеството, Дружеството се задължава да информира Потребителите си относно промяната като ги постави на видно място на Уебсайта. Промените влизат в сила от деня на оповестяването им на Уебсайта.

5.3. Дружеството има право да заличава потребителски профил на Потребител, който нарушава условията за ползване на Уебсайта или го използва не по предназначение.

5.4. Дружеството не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Уебсайта или за всякакви грешки или пропуски в съдържанието, които могат да доведат до вреди.

5.5. Дружеството не предлага никакви директни или косвени гаранции, че услугата ще отговаря на изискванията на Потребителя или тя ще бъде ненакърнена, сигурна и без каквито и да било грешки, че продуктите/услугите, получени безплатно или закупени от Уебсайта, включително и тези придобити чрез предварително закупен/получен "ваучер" ще задоволят изискванията или очакванията на Потребителя.

5.6. Дружеството има право да публикува рекламни банери и/или връзки на която и да е част от Уебсайта съобразно действащото законодателство.

5.7. Всички възникнали спорове, произтичащи от ползването на Уебсайта във връзка със закупуването на стоки, се разрешават по взаимно съгласие с Потребителите, а ако такова не се постигне, пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото българско законодателство. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Горе

Имате въпрос?

Модулът за комуникация изисква идентификация. Влезте в своя профил или регистрирайте нов профил.

Нашият уебсайт използва бисквитки, за да персонализира съдържанието, както и за да анализира нашия трафик.

Изберете какъв вид бисквитки разрешавате да използваме или прочетете нашата "Политика за използване на бисквитки".

Приемам